Reklamace a vrácení peněz

Reklamace a záruka

 1. Prodávající poskytuje na nový výrobek a výrobek I. jakosti dle ust. § 2113 a násl. o.z. záruku za jakost po dobu 24 měsíců ode dne jejího převzetí, tj. výrobek bude po tuto dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel.

 2. Prodávající reklamaci vyřídí co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající se zavazuje v záruční době na své náklady odstranit vady výrobku s výjimkou níže popsaných případů.

 3. Záruka se nevztahuje na následující případy:

 • Kupující nepředal prodávajícímu všechny informace o stavu podloží, tj. spodní voda, jílovitá půda, písčitá půda, vyšší statické zatížení, apod.,

 • kupující přes upozornění prodávajícího trval na zhotovení a dodání nesprávného typu výrobku,

 • kupující nedodrží správný postup usazení výrobku,

 • vinou kupujícího dojde k mechanickému nebo chemickému poškození výrobku,

 • kupující provede sám úpravy, opravy nebo výrobek poškodí neodbornou manipulací.

  1. Reklamace bude vyřízena pouze s předloženou fotodokumentací usazování výrobku:

 • Uložení výrobku na základovou desku,

 • obsypávání nebo betonování výrobku po obvodu,

 • zasypávání nebo betonování stropu výrobku,

 • použitá technika.

  1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku písemně. V zájmu co nejrychlejšího vyřízení by měla reklamace splňovat následující:

 • Označení výrobku,

 • popis závady,

 • kopie dokladů o zakoupení výrobku,

 • kontaktní údaje kupujícího (adresa, telefon, e-mail).

Reklamaci dle protokolu může kupující zaslat e-mailem na info@topnadrze.cz nebo poštou na adresu prodávajícího.

Podmínky pro vrácení zboží

 1. Vrácení zboží bez udání důvodu je možné pouze do 14 dní od odstoupení od smlouvy ve stavu a hodnotě, v jakém zboží od prodávajícího koupil.

 2. Zboží musí být čisté a úplné, s kompletní dokumentací.

 3. Zboží musí být vráceno kompletní, v původním stavu a obalu pokud byl součástí dodávky.

 4. Zboží nesmí být jakkoliv poškozeno.

 5. Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči kupujícímu uplatnit nároky plynoucí z jeho bezdůvodného obohacení spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží.