Dodací a dopravní podmínky

 1. Dopravu výrobku zajišťuje prodávající na území České republiky zdarma při objednávce nad 7.000,- Kč (nevztahuje se na přepravu bazénů). Kupující je povinen zajistit pomoc při skládání výrobku z auta nebo vleku dopravce. Před odesláním výrobku je kupující vždy informován prodávajícím, a to telefonicky nebo e-mailem, o detailech doručení.

 2. Termín plnění se sjednává standardně v rozmezí 7 – 14 dní, maximálně do 30 kalendářních dní ode dne potvrzení objednávky, není-li kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak. Prodávající může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit - v tomto případě je povinen o této okolnosti kupujícího informovat do 5 dnů po obdržení objednávky.

 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu termínu dodání z důvodu neočekávatelných překážkám v dopravě – zejména nepříznivému stavu počasí či z důvodu poruchy vozidla přepravujícího výrobek.

 4. Pokud není dohodnuto jinak, je kupující jako příjemce povinen v dohodnutém termínu dle objednávky převzít objednaný výrobek nebo pověřit k tomu třetí osobu (dále jen příjemce).

 5. Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží před termínem uvedeným na objednávce na sjednané místo, pokud s tím kupující souhlasí.

 6. Pokud příjemce nepřevezme výrobek ve stanoveném a předem dohodnutém termínu na dodací adrese, má prodávající nárok na úhradu marně vynaložených dopravních výdajů, a to sazby za 1 km jízdy ve výši 35,- Kč, poplatek za čekací dobu dopravce ve výši 200,- Kč za jednu půlhodinu, tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.   

 7. Při převzetí objednaného výrobku je příjemce povinen zásilku řádně zkontrolovat, zdali je neporušená a nepoškozená, v opačném případě oznámí tuto skutečnost ihned přepravci, který sepíše zápis o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Příjemce svým podpisem potvrdí přepravci, že zásilku převzal v pořádku a nepoškozenou.  Do doby zaplacení kupní ceny je výrobek majetkem prodávajícího.

 8. Kupující při předání výrobku obdrží tuto dokumentaci:

 • Daňový doklad,

 • záruční list,

 • předávací protokol (dodací list),

 • prohlášení o shodě (prohlášení o vlastnostech, certifikát typu),

 • protokol o vodotěsnosti,

 • montážní návod,

 • pokyny k užívání a údržbě výrobku.