Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR)

Společnost NAŠE JÍMKY s.r.o., IČ: 05383404, sídlo Na Kopečku 37, 675 21  Okříšky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 95044, je správcem Vašich osobních údajů, což znamená, že provádí zpracování Vašich osobních údajů a odpovídá za ně. 

Zásady zpracování osobních údajů
Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. Osobní údaje kupujících zpracováváme transparentně, zákonným způsobem a uchováváme je po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány. Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem zajišťujícím ochranu před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. 

Jaké údaje zpracováváme?
Pro účely, které jsou popsány dále, zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:
•    identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, 
•    kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa, 
•    další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, údaje o objednaných výrobcích, údaje o reklamacích, 
•    údaje z vaší komunikace s námi: zprávy, které nám zasíláte a záznamy telefonických hovorů. 

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme buď na základě Vašeho souhlasu nebo bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy z důvodu, že nám to ukládá zákon nebo z našeho oprávněného zájmu. 
Jde o zpracování osobních údajů:

 1. pro účely plnění smluvního vztahu a při vyřizování Vašich reklamací, 
 2. pro účely přímého marketingu, 
 3. pro účely plnění našich zákonných povinností, 
 4. pro účely našich oprávněných zájmů, zejména zajištění zkvalitnění služeb.

Využívání souborů cookies
Na našich webech využíváme soubory cookie, a to zejména pro zajištění funkčnosti webu, měření a analýze návštěvnosti a přizpůsobování webu zákazníkům. 

Jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány a komu je předáváme?
Osobní údaje popsané v tomto dokumentu zpracováváme my jako správce osobních údajů. Vždy tak činíme s ohledem na jejich maximální zabezpečení a zpracování v souladu s platnými právními předpisy. Údaje z objednávek uchováváme po dobu 5 let od vyřízení objednávky. Nikdy neposkytujeme Vaše údaje třetím osobám, aby je využily k jinému účelu. 

Jak zpracovávané údaje získáváme?
Ve většině případů se jedná o osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci objednávky zboží, Vaší registrace do zákaznického systému nebo při elektronické a telefonické komunikaci nebo v rámci návštěvy naší provozovny. 

Jaká jsou vaše práva?
Podle zákona o ochraně osobních údajů máte: 

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům a pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme, 
 • právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje, 
 • právo na výmaz Vašich osobních údajů. My tak učiníme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy a našimi oprávněnými zájmy, 
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji, 
 • právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, máte právo na přenos takových osobních údajů jinému správci,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu, 
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na naši firmu nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, 
 • více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).


V Okříškách, dne 25. května 2018
                             

 Roman Mižigar
                                     jednatel