Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.topnadrze.cz je společnost NAŠE JÍMKY s.r.o., se sídlem Na Kopečku 37, 675 21, Okříšky, IČ: 05383404, DIČ: CZ05383404, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95044, (dále jen prodávající).

 2. OP platí pro nákup v internetovém obchodě www.topnadrze.cz nebo prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé při uzavírání kupních smluv a jsou pro obě strany závazné.

 3. OP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.), které tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (dále jen smlouvy). Smlouvu mezi stranami je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

 4. Kupující učiněním závazné objednávky, která nahrazuje smlouvu, stvrzuje, že akceptuje OP pro dodávku výrobků nebo zboží z nabídky prodávajícího.

 5. KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Telefon: + 420 604 605 346, + 420 604 155 880

E-mail: info@topnadrze.czobjednavky@topnadrze.cz

Provozovna: Hrotovická 169, 674 01 Třebíč

Provozní doba: Po – Pá 8:00 – 16:30

Způsob uzavření smlouvy

 1. Kupující přijme návrh na uzavření smlouvy na webových stránkách www.topnadrze.cz tím, že si požadované zboží objedná prostřednictvím vložení zboží do košíku a objednávku odešle.

 2. Vyplněním objednávkového formuláře, který je kupujícímu zaslán prodávajícím mailem. Před odesláním objednávky je kupující oprávněn měnit požadovaný druh zboží a zkontrolovat všechny údaje. Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah. Po přijetí objednávky od kupujícího, prodávající zašle druhé straně potvrzení na uvedenou e-mailovou adresu. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost. Předmětem smlouvy jsou výrobky nebo zboží uvedené v objednávce. 

 3. Kupující souhlasí při uzavírání smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku si v tomto případě hradí kupující sám (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.).

 4. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, která neobsahuje povinné identifikační údaje o kupujícím.

 5. Kupující má dále možnost objednávat výrobky telefonicky, e-mailem nebo osobně na adrese provozovny prodávajícího. V objednávce musí být uvedeno:

 6. Návrh objednávky je přijat nejpozději do následujícího pracovního dne, vyplněnou objednávku zašle kupující prodávajícímu, který její potvrzení zašle kupujícímu obratem i prostřednictvím mailu.

 • Druh výrobku, jeho specifikace,
 • termín dodání,
 • cena výrobku,
 • způsob platby.

Kupující je povinen doplnit následující údaje:

 • Jméno a příjmení, příp.název společnosti, IČ a DIČ – bylo-li přiděleno,
 • dodací adresu,
 • telefon, e-mail,
 • fakturační adresu (v případě, že je jiná, než dodací adresa),
 • souhlas s obchodními podmínkami,
 • datum objednávky.

Platební podmínky

 1. Kupující se zavazuje prodávajícímu uhradit kupní cenu za dodané výrobky nebo zboží sjednané ve smlouvě (objednávce), která je platná v okamžiku potvrzení objednávky.

 2. Způsoby úhrady za zboží:

 • V hotovosti při předání zboží,

 • záloha předem na účet a zbylá část v hotovosti při předání zboží,

 • předem na účet 4317917309/0800 (platba musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději 2 dny před převzetím výrobku),

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

Způsob zrušení smlouvy

Odstoupení od smlouvy

 • Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti, má právo na odstoupení od smlouvy podle ust. § 1829 o.z. do 14 dnů ode dne převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

 • V případě odstoupení zašle kupující vyplněný formulář pro odstoupení, což prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

 • V tomto případě nese kupující náklady spojené s navrácením zboží. Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy

 • O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 • Na dodávku výrobků nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

 • Na dodávku výrobku vyrobeného na zakázku podle přání kupujícího.

Zrušení objednávky

 • V průběhu doby, kdy byl výrobek objednán, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného materiálu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo ji jednostranně s okamžitou platností zrušit.

 • Kupující může zrušit objednávku telefonicky na čísle +420 604 155 880 společně s potvrzením e-mailem na: info@topnadrze.cz, přičemž při zrušení do 30 kalendářních dnů před termínem dodání neplatí žádné storno poplatky, při zrušení do 14 kalendářních dnů před termínem dodání zaplatí prodávajícímu 50% z kupní ceny a při zrušení do 3 pracovních dnů před termínem dodání zaplatí prodávajícímu 100% kupní ceny.

 • Pokud objednaný výrobek nebude mít prodávající v dostatečném množství na skladě nebo nebude možné jej z jiných důvodů dodat včas kupujícímu (materiál je dočasně nedostupný, nevyrábí se, z důvodu jeho stahování apod.), oznámí prodávající kupujícímu tuto skutečnost ve lhůtě 2 dnů ode dne přijetí objednávky a objednávka se okamžikem oznámení považuje za zrušenou, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.

Podmínky pro vrácení zboží

 1. Vrácení zboží bez udání důvodu je možné pouze do 14 dní od odstoupení od smlouvy ve stavu a hodnotě, v jakém zboží od prodávajícího koupil.

 2. Zboží musí být čisté a úplné, s kompletní dokumentací.

 3. Zboží musí být vráceno kompletní, v původním stavu a obalu pokud byl součástí dodávky.

 4. Zboží nesmí být jakkoliv poškozeno.

 5. Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči kupujícímu uplatnit nároky plynoucí z jeho bezdůvodného obohacení spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží.

Dodací a dopravní podmínky

 1. Dopravu výrobku zajišťuje prodávající na území České republiky zdarma při objednávce nad 7.000,- Kč (nevztahuje se na přepravu bazénů). Kupující je povinen zajistit pomoc při skládání výrobku z auta nebo vleku dopravce. Před odesláním výrobku je kupující vždy informován prodávajícím, a to telefonicky nebo e-mailem, o detailech doručení. Pokud je cena zboží méně než 7.000,- Kč, hradí si kupující přepravu sám. Cena přepravy je dle tarifu České pošty nebo přepravní společnosti Toptrans.

 2. Termín plnění se sjednává standardně v rozmezí 7 – 14 dní, maximálně do 30 kalendářních dní ode dne potvrzení objednávky, není-li kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak. Prodávající může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit - v tomto případě je povinen o této okolnosti kupujícího informovat do 5 dnů po obdržení objednávky.

 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu termínu dodání z důvodu neočekávatelných překážkám v dopravě – zejména nepříznivému stavu počasí či z důvodu poruchy vozidla přepravujícího výrobek.

 4. Pokud není dohodnuto jinak, je kupující jako příjemce povinen v dohodnutém termínu dle objednávky převzít objednaný výrobek nebo pověřit k tomu třetí osobu (dále jen příjemce).

 5. Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží před termínem uvedeným na objednávce na sjednané místo, pokud s tím kupující souhlasí.

 6. Pokud příjemce nepřevezme výrobek ve stanoveném a předem dohodnutém termínu na dodací adrese, má prodávající nárok na úhradu marně vynaložených dopravních výdajů, a to sazby za 1 km jízdy ve výši 35,- Kč, poplatek za čekací dobu dopravce ve výši 200,- Kč za jednu půlhodinu, tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.   

 7. Při převzetí objednaného výrobku je příjemce povinen zásilku řádně zkontrolovat, zdali je neporušená a nepoškozená, v opačném případě oznámí tuto skutečnost ihned přepravci, který sepíše zápis o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Příjemce svým podpisem potvrdí přepravci, že zásilku převzal v pořádku a nepoškozenou.  Do doby zaplacení kupní ceny je výrobek majetkem prodávajícího.

 8. Kupující při předání výrobku obdrží tuto dokumentaci:

 • Daňový doklad,

 • záruční list,

 • předávací protokol (dodací list),

 • prohlášení o shodě,

 • protokol o vodotěsnosti,

 • montážní návod,

 • pokyny k užívání a údržbě výrobku.

Reklamace a záruka

 1. Prodávající poskytuje na nový výrobek a výrobek I. jakosti dle ust. § 2113 a násl. o.z. záruku za jakost po dobu 24 měsíců ode dne jejího převzetí, tj. výrobek bude po tuto dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel.

 2. Prodávající reklamaci vyřídí co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající se zavazuje v záruční době na své náklady odstranit vady výrobku s výjimkou níže popsaných případů.

 3. Záruka se nevztahuje na následující případy:

 • Kupující nepředal prodávajícímu všechny informace o stavu podloží, tj. spodní voda, jílovitá půda, písčitá půda, vyšší statické zatížení, apod.,

 • kupující přes upozornění prodávajícího trval na zhotovení a dodání nesprávného typu výrobku,

 • kupující nedodrží správný postup usazení výrobku,

 • vinou kupujícího dojde k mechanickému nebo chemickému poškození výrobku,

 • kupující provede sám úpravy, opravy nebo výrobek poškodí neodbornou manipulací.

  1. Reklamace bude vyřízena pouze s předloženou fotodokumentací usazování výrobku:

 • Uložení výrobku na základovou desku,

 • obsypávání nebo betonování výrobku po obvodu,

 • zasypávání nebo betonování stropu výrobku,

 • použitá technika.

  1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku písemně. V zájmu co nejrychlejšího vyřízení by měla reklamace splňovat následující:

 • Označení výrobku,

 • popis závady,

 • kopie dokladů o zakoupení výrobku,

 • kontaktní údaje kupujícího (adresa, telefon, e-mail).

Reklamaci dle protokolu může kupující zaslat e-mailem na info@topnadrze.cz nebo poštou na adresu prodávajícího.

 

6) Reklamace čerpadla a příslušné techniky zabudované v nádrži - postup:

 •  pokud výrobek jeví známky k reklamaci, telefonicky nebo emailem kontaktuje kupující prodávajícího, a ten se pokusí společně s kupujícím nefunkční výrobek zprovozit po telefonu - často se jedná o příčinu, která není k reklamování (např. zavzdušnění čerpadla apod.),
 •  když výrobek i přesto jeví známky poruchy, je potřeba jej demontovat podle postupu uvedeného v montážním návodu a zaslat k reklamaci na adresu s vyplněným reklamačním protokolem přímo výrobci a dodavateli, aby byla reklamace vyřízena co nejdříve.
 • Adresa, kam čerpadlo a příslušnou techniku zasílat: PUMPA a.s., U Svitavy 54/1, Brno, PSČ 618 00

 

Výrobek na zakázku (ATYP)

 1. Rozměry, hmotnost, kapacita a ostatní údaje uvedené na www.topnadrze.cz jsou standardní a je možné se oboustranně dohodnout na určitých specializacích výrobku. Cena a parametry výrobku se mohou tímto změnit a tyto změny budou uvedeny ve smlouvě.

 2. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech nebo objednávky atypického výrobku, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy (faktury) kupujícím.

 3. Výrobky prezentované na webové stránce prodávajícího mají pouze ilustrační a informativní charakter. Kupující bere na vědomí, že druh výrobku je nutné zvolit s ohledem na podloží, do kterého bude výrobek usazován. Informace o výběru správného druhu výrobku s ohledem na podloží poskytuje prodávající na svých webových stránkách.

 4. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu zálohu ve výši 60% kupní ceny objednaného výrobku bez DPH, který je atypického charakteru speciálně na zakázku zákazníka.

Ochrana osobních údajů

 1. Kupující uděluje v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s tím, aby prodávající shromažďoval a zpracovával osobní údaje, které se týkají kupujícího, zejména údaje poskytnuté v objednávce, a to pouze pro vlastní obchodní účely.

 2. Prodávající se výslovně zavazuje, že nenabídne poskytnuté osobní údaje k využití třetím osobám. Prodávající prohlašuje, že používá odpovídající technické vybavení k zabezpečení poskytnutých osobních údajů.

 3. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Řešení sporů

 1. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

 2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje pouze v případě, že se spor nepodařilo vyřešit přímo mezi prodávajícím a kupujícím.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 12. 2. 2021